การแข่งขันทักษะวิชาการ FMS LRU Academic Challenge 65

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ FMS LRU Academic Challenge
โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่ามกิจกรรมในครั้งนี้
โดยจัดในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม