โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการทำงานจริงด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน “การค้าระหว่างประเทศ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการทำงานจริงด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในหัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 30 พรรษา (อาคาร 19)
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »