การบูรณาการเรียนการสอนและการทำงานจริงด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในหัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ”2

โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการทำงานจริงด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในหัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ” ณ ห้อง19315 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 30 พรรษา (อาคาร 19)
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »