โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเจรจาต่อรองนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้จัด
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเจรจาต่อรองนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม