การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม