การอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skills สำหรับการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skills
สำหรับการศึกษาและการทำงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม