Open House เป็นการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมOpen House
เป็นการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย
โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้ให้การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม