พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันใน โครงการ Startup Entrepreneurship for Student

คณะวิทยาการจัดการได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันใน โครงการ Startup Entrepreneurship for Student ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมทระเกียรติ 80 พรรษา

Share to ...