สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 17สิงหาคม 2562 ณ อาคารสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา