สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก