คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 18 สองหาคม 2562