คณะวิทยาการจัดการจัดแสดงนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 19 สองหาคม 2562

Share to ...