คณะวิทยาการจัดการจัดแสดงนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 สองหาคม 2562

คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 20 สองหาคม 2562