ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ

 

Share to ...