สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมยกระดับศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดโครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคthailand4.0วันที่25สค62 ณ อาคารสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

Share to ...