ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล 2 โครงการ

#ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัล 2 โครงการ ประกอบด้วย

1.นาย วชิรวิทย์ วิจิตรปัญญา
2.นางสาว วัลลภา โคตรประทุม
3.นางสาว อนุธิดา แสนอามาตร
4.นายกฤษฎา อุทธบูรณ์

?1.โครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 “Community travel สบาย สบาย สไตล์เลย Contest” ได้รับรางวัล ประเภท ยอดไลท์ยอดแชร์สูงสุด เงินรางวัล 20,000 บาท
?2.โครงการประกวดคลิปวีดีโอดิจิทัลคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น เงินรางวัล 15,000 บาท

Share to ...