คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการมอบของที่ระลึกของผู้บริหาร และสาขาวิชา ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะวิทยาการจัดการทั้งสิ้น ๒ ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิไลรัตน์ สุภามา และนายสมจิตร แสงสว่าง

Share to ...