ข่าวประกวด แข่งขัน

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ผู้สมัครปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขัน

ม.ราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฯ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สอบคัดเลือกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

24 มีนาคม พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มุ่งสร้างอนาคตนักศึกษา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดทุนการศึกษา พร้อมทำสัญญาสนับสนุน

24 มีนาคม 2567 – สาข

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาสู่โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล

20 มีนาคม 2567 – คณะ

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการสู่สากล

20 มีนาคม 2567 – คณะ

Read More