โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.

Read more

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤษภา

Read more

การประชุมกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การประชุมกรรมการ (ร่

Read more

การประชุมกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภา

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินตนเองตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภา

Read more

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภา

Read more

สาขาวิชาตลาดดิจิทัลรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภา

Read more

โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารปีก่ีศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 พฤษภา

Read more