ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาค

Read more

ภูผาสาดเฮิร์บ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG)

คณะวิทยาการจัดการได้

Read more

การสัมภาษณ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาซน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 12 มีนาค

Read more

ปัจฉิมนักศึกษาและนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ดิจิทัล : WIL

ปัจฉิมนักศึกษาและนำเ

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคงคณะวิทยาการจัดการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแ

Read more

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มที่ 4

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มที่ 3

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

Read more

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

Read more