ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

LRU Stock Challenge มือใหม่หัดเล่นหุ้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “LRU Stock Challenge มือใหม่หัดเล่นหุ้น”
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ชั้น 3
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม