ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Wellness Tourism Management)วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดหลักสูตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)
ภายใต้โครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree)
โดยมีการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งหมด 285 ชั่วโมง มีผู้เข้าเรียนแบ่งเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มที่มีงานทำแล้ว
และกลุ่มผู้ว่างงาน รวมทั้งหมด 30 คน โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์-อาทิตย์ และมีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 11 กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ