ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม