ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย