ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการได้มีการติดตามการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติกรสหวิทยการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม