ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศผลการแข่งขันและรับมอบรางวัลการแข่งขันพร้อมเกียรติบัตรโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ FMS LRU Academic Challenge

การประกาศผลการแข่งขันและรับมอบรางวัลการแข่งขันพร้อมเกียรติบัตรโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ FMS LRU Academic Challenge
โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่ามกิจกรรมในครั้งนี้
โดยจัดในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม