ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกำเนื้อหาในการออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุม
กำเนื้อหาด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และอื่นๆ ในการออกอากาศ
ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยส่งกระจายเสียง 2 ระบบได้แก่ ระบบ เอเอ็ม 1341 กิโลเฮิรตซ์