ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรเพิ่มเติม