ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 6/2564
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม