ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม