ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

การประชุมนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมนักศึกษาภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อร่วมรับฟังแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย