ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การปรับตัววิถีใหม่ของนักศึกษาหลังสถานการณ์โควิด 19

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/2565
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
“การปรับตัววิถีใหม่ของนักศึกษาหลังสถานการณ์โควิด 19”
ณ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม