ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

การหารือแนวทางการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับุมชนเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) และคณะวิทยาการจัดการ
ได้ร่วมหารือแนวทางการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับุมชนเพื่อความยั่งยืน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม