ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การออกแบบและพัฒนาโมเดลแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3D Ma

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาโมเดลแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3D Max”
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ ห้อง 19301
ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม