ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาการศึกษาและการทำงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในศรรตวรรษที่21

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาและการทำงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในศรรตวรรษที่21
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม