ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

“การใช้เครื่องมือในการทำงานปรับสู่วิถีชีวิตใหม่(New Normal) แบบ Work from Home”สำหรับนักศึกษาคุณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้เครื่องมือในการทำงานปรับสู่วิถีชีวิตใหม่(New Normal) แบบ Work from Home”
สำหรับนักศึกษาคุณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565
ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ อาคาร CL2
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม