ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม