ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู