ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการมอบถุงด้วยรักและห่วงใย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.เหมวดี กายใหญ่
พร้อมรองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ศศิธร กกฝ้าย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล
พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบถุงด้วยรักและห่วงใย
ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนำไปมอบให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม