ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ จัดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทำงานต่อไป