ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย
โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล) อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการ
และมี ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
และผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเป็นผู้ร่วมรายการ
ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ งานวิจัย และการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม