ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่6/2562

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่6/2562 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคาร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา