ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำร่างและจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมจัดทำร่างและจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสหกิจศึกษา อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม