ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเพชรเจริญ เข้าตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเพชรเจริญ

เข้าตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2/2564

ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย