ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขัน

ประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2563 เข้ารับฟังการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และ สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนใช้บัณฑิต ผู้แทนศิษย์เก่า
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย