ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2563 ณ ห้อง 19315 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม