ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การพัฒนาและ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม