ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม