ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๖ ราชภัฎ ราชภักดิ์”พุทธศักราช ๒๕๖๓
The 6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๖ รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย