ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพร้อมด้วย อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูลและ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยบูรพา
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม